Menu

Voľné pracovné miesta

streda, 3 november, 2021 - 10:15
OZNÁMENIE


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: 
manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied
Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave
Predpokladaný termín nástupu: 1. december 2021
Rámcová náplň práce
Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní pomocou astronomických prístrojov. Samostatné odborné práce s astronomickými údajmi, spracúvanie a vyhodnocovanie výsledkov pozorovaní ako podkladov pre astronomický výskum. Výkon výchovnej a popularizačnej činnosti, záujmovej práce s mládežou, metodická činnosť pre astronomické krúžky. Spracúvanie špecifických metodík, vykonávanie inštruktážnej, lektorskej a poradenskej činnosti.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore : prírodné vedy, astrofyzika
•    minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie 
•    pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove - výhodou
•    základné znalosti z oblasti astronómie 
•    praktické skúsenosti z oblasti popularizácie astronómie a prírodných vied – výhodou
•    praktické skúsenosti vedenia astronomických krúžkov – výhodou
•    praktické skúsenosti v oblasti astrofotografie – výhodou
•    prax v astronomickom zariadení - výhodou
•    znalosť maďarského  a anglického jazyka – výhodou
•    vodičské oprávnenie – výhodou
•    predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:
•    precíznosť a dôslednosť
•    komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
•    práca s verejnosťou
•    schopnosť pracovať v tíme
•    ovládanie práce s PC
•    flexibilita, kreativita
•    manuálna zručnosť

Platové podmienky:
•    v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z., platová trieda 5, 1. platový stupeň - platová tarifa  692,00 €, alebo platová trieda 6 , 1. platový stupeň – platová tarifa 757,50 €. Zaradenie podľa kvalifikácie a zaradenie do ďalšieho platového stupňa bude podľa započítateľnej praxe.

Požadované doklady:
•    žiadosť
•    motivačný list
•    profesijný štruktúrovaný životopis
•    kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 14. novembra 2021 alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8.,040 01 Rožňava. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: 
manažér  pre menšinovú kultúru

Miesto výkonu práce: Dom tradičnej kultúry Gemera Rožňava, Betliarska č. 8
Predpokladaný termín nástupu:  1. december 2021

Rámcová náplň práce: Tvorba, organizovanie  a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, koordinácia a realizácia regionálnych súťaží, festivalov, tvorivých dielní, výstav, výchovno-vzdelávacích podujatí v oblasti menšinovej kultúry s dosahom na región. Vedenie ucelenej agendy z oblasti národnostnej a etnickej kultúry, databázy jednotlivcov a kolektívov záujmovej umeleckej činnosti.
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore kulturológia, andragogika, pedagogika
•    maďarský jazyk aktívne slovom aj písmom – schopnosť tvoriť odborné texty a preklady
•    prax v oblasti organizovania a realizácie kultúrno-výchovných podujatí – výhodou 
•    prax v oblasti marketingu – výhodou
•    základná orientácia v oblasti ľudovo-umeleckej výroby, folklóru - výhodou 
•    pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa
•    vodičské oprávnenie – výhodou
•    predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:
•    precíznosť a dôslednosť
•    komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
•    práca s verejnosťou
•    schopnosť pracovať v tíme
•    ovládanie práce s PC
•    flexibilita, kreativita

Platové podmienky:
•    v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z., platová trieda 5, 1. platový stupeň – platová tarifa 692,00 €, platová trieda 6 , 1. platový stupeň – platová tarifa 757,50 €. Zaradenie podľa kvalifikácie a zaradenie do ďalšieho platového stupňa - podľa započítateľnej praxe.

Požadované doklady:
•    žiadosť
•    motivačný list
•    profesijný štruktúrovaný životopis
•    kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk  do  14. novembra 2021 vrátane  alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8.,040 01 Rožňava.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. 
Za účelom zistenia úrovne jazykových zručností uchádzača súčasťou výberového konania okrem pohovoru bude  jazykový test (slovenský/maďarský).