Menu

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO

pondelok, 22 jún, 2020 - 11:00
Úspešný projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
Dňa 19. júna 2020 sa v Zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja konalo slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre projekty schválené v II. hodnotiacom kole. Za vedúcich prijímateľov malých projektov slávnostného aktu podpísania a prevzatia Zmluvy sa zúčastnila riaditeľka GOS, Mgr. Helena Novotná.
Na podujatí boli prítomní  predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy - Bánné dr. Gál Boglárka (Maďarsko), predseda Košického samosprávneho kraja - Rastislav Trnka (Slovenská republika) a taktiež aj ďalší zástupcovia víťazných projektov.
Prítomných privítala riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r. o. Julianna Orbán Máté. Predsedkyňa Bánné dr. Gál Boglárka a predseda Rastislav Trnka vo svojich prejavoch vyzdvihli strategický význam cezhraničnej spolupráce a zablahoželali úspešným prijímateľom.
V rámci slávnosti bolo odovzdaných 29 Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v celkovej sume 1 243 000 eur. 
 

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO

je názov spoločného projektu Gemerského osvetového strediska a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete.
 
Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami na slovenskej a maďarskej strane hranice zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry. Cieľom projektu je skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti oboma organizáciami prostredníctvom zvýšenia odborných kapacít laickej a odbornej verejnosti o tradičné remeselné techniky, aby sa uchovali prejavy a prvky tradičnej kultúry pre budúce generácie. 
„Počas ročného trvania implementácie projektu plánujeme uskutočniť naozaj veľmi zaujímavé aktivity.  Akadémia ľudového remesla s etnografickými prednáškami a tvorivými dielňami, Letná akadémia paličkovania gemerskej čipky, odborná konferencia a festival paličkovanej čipky či vydanie slovníka „remeselné techniky“ v slovensko-maďarskom a maďarsko-slovenskom jazyku sa budú realizovať v Rožňave a maďarskom Szécsényi a Kozárde“ informuje o projektových zámeroch Helena Novotná.
Celkový rozpočet projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo je 41 541,68 €, z toho príspevok EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 35 310, 42 €. Dobra trvania projektu je  od 1.8.2020 do 31.7.2021.

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Registračné číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/030

Vedúci partner projektu: Gemerské osvetové stredisko Rožňava, SK
Partner projektu: Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd, HU

Finančný príspevok poskytlo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Názov programu: 
Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť

Prioritná os: 
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Názov projektu: 
Inšpirujúce kultúrne dedičstvo

Celkový rozpočet:  41 424,43 €
príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja:  35 210,76 €

Trvanie 1.8 2020 do 31.8.2021 (po schválenej zmene)


Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry s cieľom skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti, organizovanie vzdelávacích programov, tréningov, školení, výmeny skúseností.   
 

AKTIVITY PROJEKTU

STRETNUTIA PARTNEROV - online

22.4.2021

Téma: dohoda, úprava a modifikácia projektu do online prostredia

STRETNUTIA PARTNEROV - online

2.6. 2021

Téma: dohoda o príprave a realiizácii aktivít 

KONFERENICA PALIČKOVANEJ ČIPKY - online

28.6.2021, Kozárd

LETNÁ AKADÉMIA PALIČKOVANIA

28.-30.7.2021, Szécsény

Etnografické prednášky a výučba paličkovania gemerských vzorov. V dňoch 29. až 31. júla 2021 sa uskutočnilo vzdelávacie podujatie „Letná škola paličkovania“ v rámci projektu “Inšpirujúce kultúrne dedičstvo.“  V meste Szécseny sa stretla skupinka čipkárok, s cieľom rozvíjania umeleckých zručností v splietaní gemerských vzorov a v rámci prednášky spoznanie krásy čepcovej čipky v Gemeri. Počas troch dní sa čipkárkam zo Szécsenyu a Budapešti venovali lektorky, tri členky Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Popri paličkovaní, prezentácii sa viedli odborné diskusie, výmena skúseností ale aj plány ďalšej spolupráce.  
 

STRETNUTIE PARTNEROV

12.8.2012, Rožňava

Téma: priebežné hodnotenie aktivít, konzultácie ohľadne administrácie projektu

FESTIVAL PALIČKOVANEJ ČIPKY, online

14.8.2021, Rožňava

REMESELNÉ TECHNIKY - Slovník /Szótár

Malý slovensko-maďarský slovník pojmov a fráz v oblastiach: košikárstvo, drevorezba, spracovanie prírodných pletív, paličkovaná čipka . Slovník vydaný za účelom zjednodušenia kominikácie medzi remeselníkmi počas ich stretnutí a tvrových aktivít.  Download