Menu

Súhrnné správy o zákazkách

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní Gemerské osvetové stredisko plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a na webovom sídle GOS nasledovne:
 
Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a predpokladaná hodnota podľa prvej vety je rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur. s účinnosťou od 1
Termín zverejnenia: raz štvrťročne
 
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Termín zverejnenia: raz štvrťročne
 
V zmysle novely zákona 343/2017 Z.z. s účinnosťou od 18.4.2016 
na GOS sa vzťahujú ustanovenia predmetného zákona : § 118, ods.4.